Monitoring i windykacja należności

Kancelaria prowadzi profesjonalne działania prewencyjne, monitoring należności oraz windykację pozasądową i sądową.

Działania prewencyjne

Już na wstępie działań handlowych z kontrahentami bardzo ważne jest zabezpieczenie własnych przedsięwzięć. Aby sprostać Państwa potrzebom udostępniamy Państwu pieczęć prewencyjną Kancelarii. Jest ona sprawdzonym narzędziem skłaniającym kontrahentów do terminowego regulowania należności.

Co Państwo zyskują?

 • Zwiększenie dyscypliny płatniczej swoich kontrahentów.
 • Wizerunek solidnego przedsiębiorcy dbającego o prestiż swojej firmy.
 • Świadomość dłużnika, iż niewywiązanie się z płatności skutkuje dochodzeniem dotkliwymi konsekwencjami, w tym dochodzeniem roszczeń przez Kancelarię na drodze sądowej, egzekucję komorniczą oraz wpisaniem od rejestru dłużników.

Monitoring należności

Monitoring Należności jest usługą mającą na celu umotywowanie dłużnika do zapłaty swoich zobowiązań w terminie. Nadzorujemy terminowość spłat Państwa niewymagalnych należności, dzięki czemu są one regulowane przez dłużnika w pierwszej kolejności.

Monitoring Należności prowadzimy bezkonfliktowo, bez narażania Państwa na utratę klienta poprzez tworzenie i utrzymanie pozytywnych stosunków pomiędzy dłużnikiem a wierzycielem.

W ramach tej usługi realizujemy następujące czynności:

 • Kontaktujemy się z Państwa kontrahentami jeszcze przed upływem terminu płatności faktury w celu przypomnienia o nadchodzącym terminie zapłaty.
 • W przypadku opóźnienia płatności, precyzyjnie uzgadniamy definitywny termin i warunki dokonania zapłaty.
 • Wysyłamy pisemny monit do zapłaty zgodnie z ustalonymi wcześniej warunkami.
 • W przypadku braku rezultatu wysyłamy przesądowe wezwanie do zapłaty oraz istnieje możliwość skorzystania z usług windykacyjnych.

Co  Państwo zyskują?

 • Poprawę płynności finansowej.
 • Wczesne wykrycie nierzetelnych klientów.
 • Niski koszt odzyskania wierzytelności.
 • Zapobieżenie opóźnieniem w regulowaniu należności.
 • Zmniejszenie zaangażowania swoich pracowników w procesy nadzoru płatności.
 • Możliwość natychmiastowej reakcji na brak terminowego wykonania zobowiązania pieniężnego.
 • Zapobieżenie występowaniu takich sytuacji w przyszłości.

Windykacja pozasądowa

W tym zakresie realizujemy różnorodne „techniki odzyskiwania” należności (drogą pocztową, telefonicznie, osobiście). Po bezskutecznym, trwającym zwykle nie dłużej niż trzy miesiące, polubownym postępowaniu windykacyjnym wszczynamy postępowanie sądowo – egzekucyjne mające na celu przymusowe ściągnięcie wierzytelności przysługujących naszemu zleceniodawcy.

Skorzystanie z naszych usług oznacza wybranie właściwego partnera w tym względzie. Jako Kancelaria, którą tworzą radcowie prawni i adwokaci, skutecznie pomagamy naszym kontrahentom w likwidowaniu ich problemów płatniczych.

Co Państwo zyskują?

 • Pozyskanie informacji na temat kondycji finansowej dłużnika, prognoza możliwości spłaty zadłużenia.
 • Ustalenie stanu majątkowego dłużnika.
 • Odciążenie działu księgowości firmy i brak konieczności kosztownego tworzenia własnej komórki windykacyjnej.
 • Czas na rozwój swojej podstawowej działalności.
 • Obraz firmy dbającej o własne finanse oraz rzetelność współpracy.
 • Możliwość zawarcia ugody i wyegzekwowania należności bez postępowania sądowego.

Windykacja sądowa

Kancelaria prowadzi kompleksowe działania sądowo-egzekucyjne w zakresie dochodzenia wierzytelności poczynając od przygotowania pełnej dokumentacji procesowej i wniesienia pozwu, poprzez prowadzenie postępowania sądowego, uzyskanie nakazu zapłaty lub wyroku, wszczęcie postępowania egzekucyjnego, wskazanie sposobów egzekucji, pomoc komornikowi w ustaleniu majątku dłużnika i nadzorowanie czynności komornika, aż do przeprowadzenia egzekucji dłużnika i zwrócenia Państwu pieniędzy.

Po przeprowadzeniu skutecznej egzekucji Zleceniodawca otrzymuje całą wierzytelność oraz zwrot poniesionych w postępowaniu sądowym i egzekucyjnym opłat. W przypadku niewypłacalności dłużnika, efektem działań jest postanowienie komornika o bezskuteczności egzekucji, pozwalające na „wpisanie” wierzytelności w koszty działalności.

Co Państwo zyskują?

 • Przerwanie biegu przedawnienia długu i możliwość jego dochodzenia w kolejnych latach.
 • Ustalenie majątku dłużnika.
 • Sprawdzenie, potwierdzenie i uaktualnienie danych dłużnika.
 • Przygotowanie pełnej dokumentacji procesowej i skierowanie sprawy na drogę sądową.
 • Prowadzenie sprawy sądowej bez konieczności osobistego udziału w rozprawach sadowych.
 • Skierowanie sprawy na drogę postępowania egzekucyjnego oraz nadzorowanie czynności prowadzonych w tym postępowaniu.
 • Uzyskanie od komornika, w przypadku braku możliwości wyegzekwowania należności, dokumentu stwierdzającego bezskuteczność egzekucji komorniczej.
 • W niektórych przypadkach możliwość egzekwowania długu od małżonka, dzieci, wspólników lub spadkobierców dłużnika.

 

« powrót do: Nasza oferta

WordPress SEO fine-tune by Meta SEO Pack from Poradnik Webmastera